De geboren en te fokken pups

Op deze pagina treft de bezoeker informatie over binnen de CockerSpanielClub geboren en te fokken pups.

Fokreglement

Dit reglement voor de CockerSpanielClub, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Cocker Spaniel zoals deze zijn verwoord in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Verenigingsfokreglement (VFR)

1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de CockerSpanielClub, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Cocker Spaniel zoals deze zijn verwoord in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op 17 april 2016. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Engelse Cocker Spaniel.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR). Naast bovenstaande verwantschappen is ook de volgende combinatie niet toegestaan: Een teef mag niet worden gedekt door haar halfbroer.

2.2. Herhaalcombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen

Een reu mag een onbeperkt aantal nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal van een onbeperkt aantal nesten gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. De controle of de dekreu aan de eisen van de fokregels voldoet is een verantwoordelijkheid voor de fokker, deze dient te zorgen voor het overleggen van bewijs. Zie ook 4.3.5.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen)

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.7.1. Ook hiervoor geld dat aan testen zoals vermeld in dit VFR voldaan moet worden. Indien sperma gebruikt wordt van een overleden reu en deze reu voldoet niet aan alle testen zoals gesteld in dit VFR dan mag alleen een combinatie plaats vinden met een teef die aan alle gezondheidseisen voldoet zoals gesteld in dit VFR en alle DNA-uitslagen clear zijn.

2.8. Kleurkruisingen

Kleurkruisingen zijn toegestaan op voorwaarde dat de fokker die een kruising tussen een eenkleurigen en een meerkleurige Engelse Cocker Spaniel wil laten plaatsvinden dit vooraf en gemotiveerd meldt bij het bestuur. Het bestuur kan deze combinatie gemotiveerd toestaan of gemotiveerd afkeuren.

N.B.: Het is verboden honden te kruisen waarvan bij beide als kleur(variëteit) een variant van merle op de stamboom staat vermeld.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Minimum leeftijd teef

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

3.2. Maximum leeftijd eerste dekking teef

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

3.3. Maximum leeftijd teef

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Maximum aantal nesten

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Periodiciteit nesten

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

3.6. Keizersnede

Een teef die tweemaal een keizersnede heeft ondergaan is daarna uitgesloten van de fokkerij.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren

Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD-onderzoek, ED-onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied conform de door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

Heup Dysplasie HD conform art. 4.1.; test geldig vanaf een leeftijd van 12 maanden.

Oogafwijkingen conform art. 4.1.; ECVO-test geldig vanaf een leeftijd van 12 maanden. Geldigheidsduur van dit onderzoek is 12 maanden.

DNA-onderzoek 1 – Familiare Nefropathie (FN). Tenzij een bewijs aanwezig is dat beide ouderdieren vrij zijn (middels DNA-onderzoek).

DNA-onderzoek 2 – Progressieve Retina Atrofie (PRA) middels een PRCD-test. Tenzij een bewijs aanwezig is dat beide ouderdieren vrij zijn (middels DNA-onderzoek).

DNA-onderzoek 3 – Adult Onset Neuropathie (AON). Tenzij een bewijs aanwezig is dat beide ouderdieren vrij zijn (middels DNA-onderzoek).

Voor werkhonden geldt een aanvulling op de DNA-onderzoeken namelijk DNA-onderzoek op Acral Mutilation Syndrome: Engelse Cocker Spaniel (AMS) (acraal verminking syndroom).

4.3. Aandoeningen

Met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:

Hartafwijking DCM (Dilated cardiomyopathie).

Congenitale nefropathie (CN).

Glaucoom, entropion, ectropion. Zie ook 4.3.2.

HD (Honden met de uitslag A, B of C mogen voor de fok ingezet worden). Zie ook 4.3.3.

Aangeboren doofheid (één of beiderzijds). Zie ook 4.3.4.

Hermafroditisme.

Aangeboren afwijkingen aan de wervelkolom.

Hazenlip of gespleten gehemelte.

Knikstaart.

4.3.1 Normen inzake erfelijke nierafwijking Familiaire Nefropathie (FN)

Voor de fokkerij zijn uitsluitend de volgende combinaties toegestaan: Clear x Clear / Clear x Carrier

Normen inzake de erfelijke aandoening AON (Adult Onset Neuropathy)

Voor de fokkerij zijn uitsluitend de volgende combinaties toegestaan: Clear x Clear / Clear x Carrier / Clear x Affected

Normen inzake AMS (Acral Mutilation Syndrome)

Voor de fokkerij zijn uitsluitend de volgende combinaties toegestaan: Clear x Clear / Clear x Carrier

4.3.2 Normen inzake erfelijke oogafwijkingen

Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die, volgens het ECVO-oogonderzoek, de beoordeling “vrij” van erfelijk beschouwde oogaandoeningen hebben.

Uitzonderingen:

– MPP: Honden met de uitslag: MPP-iris, MPP-Cornea en MPP-Lamina mogen enkel gepaard worden met een MPP-vrije hond.

– Distichiasis

– PRA (uitslag PRCD-PRA screeningsonderzoek): Voor de fokkerij zijn uitsluitend de volgende combinatie toegestaan: Clear x Clear / Clear x Carrier / Clear x Affected

4.3.3. Normen inzake Heupdysplasie

Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die een uitslag HD-A, HD-B of HD-C hebben met dien verstande dat een hond met de uitslag HD-C alleen gebruikt mag worden in combinatie met een hond met de uitslag HD-A of HD-B.

4.3.4. Normen inzake doofheid

Indien in een nest één of meerder pups doof geboren worden, dienen beide ouderdieren verplicht te worden getest middels de BAER-test. Alle geteste honden die lijder zijn (enkel- of beiderzijds) dienen uit de fokkerij te worden gehaald.

4.3.5. Gebruik buitenlandse reu

Indien een buitenlandse reu gebruikt wordt die niet getest is, dient de teef te voldoen aan de volgende voorwaarden: HD-A, DNA-PRA, DNA-FN, DNA-AON Clear, alsmede voldoen aan de normen inzake erfelijke oogafwijkingen zoals gesteld in 4.3.2.

4.3.6. Herbeoordeling uitslag test

Als de eigenaar zich niet verenigen kan met de uitslag van een verricht onderzoek, dan kan deze conform het door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling en/of heroverweging van een uitslag vragen. Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het betreffende onderzoek, waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd, gelden.

4.4. Diskwalificerende fouten

Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt:
– Behoudens hetgeen in de rasstandaard staat: geen.

5. GEDRAGSREGELS
5.1.1. Karaktereisen

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven, of

5.1.2. Wanneer de rasstandard geen (actuele) beschrijving van het karakter bevat, zoals redelijkerwijs van dit betreffende ras mag worden verwacht.

5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie

Beide ouderdieren moeten minimaal tweemaal hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI-gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie te hebben behaald onder verschillende keurmeesters.

7.1.1. Deze kwalificaties moeten op een CAC- of CACIB-tentoonstelling of op een Kampioensclubmatch zijn behaald en één van beide kwalificaties dient te zijn behaald na een leeftijd van 12 maanden.

7.1.2. Voor werkhonden geldt dat er eenmaal een kwalificatie op een veldwedstrijd of jachtgeschiktheids(werk)-test en minimaal eenmaal de kwalificatie Goed op een door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en/of FCI-gereglementeerde expositie moet zijn behaald.

7.1.3. Indien hier niet aan wordt voldaan dan dient voldaan te zijn aan 7.2.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring

Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar het fokgeschiktheidscertificaat te hebben behaald.

7.2.1. De uitslag van de aankeuring is bindend.

7.2.2. In afwijking van het vorige lid geldt dat indien één van beide ouderdieren heeft deelgenomen aan de fokgeschiktheidskeuring het andere ouderdier dient te hebben voldaan aan 7.1.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder volgens beleid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

8.2. Aflevering pups

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.2.1. Bij aflevering dienen de pups gezond, gesocialiseerd, ontwormd, geënt en gechipt te zijn.

8.2.2. De pups dienen in goede conditie te verkeren met schone ogen, vacht, oren en vrij van ongedierte. Het gewicht van de pups bij aflevering is minimaal 2500 gram.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. Elk lid van de verenigting die een nest fokt dient zich aan dit Verenigingsfokreglement te houden.

9.4. Van elke dekking en van elke geboorte die plaats vindt is de betreffende fokker verplicht dit door te geven aan de vereniging. De fokker kan hiervoor gebruik maken van het formulier op de website of door een kopie in te zenden van de dekaangifte en het geboorteformuilier van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

9.5. Zodra een hond een gezondheidstest heeft ondergaan dient een kopie naar de fokkerscommissie van de vereniging te worden gezonden.

9.6. De fokker of particulier kan, bij aflevering van de pups of hond, gebruik maken van een koopcontract dat door de koper en verkoper ondertekend (in tweevoud) moet worden. De koop en verkoop van pups en/of oudere honden is een transactie tussen verkoper en koper en geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard dan ook.

9.7. De vereniging bepaalt in haar najaarlijkse ALV een richtprijs waartegen de pups kunnen worden verkocht. Deze richtprijs zal de vereniging ook vermelden op haar website.

9.8. Fokkers vullen gezamenlijk bij een dekking een dekaangifte van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in. Zie verder onder 9.4.

9.9. Indien er zaken zijn die niet vastgelegd zijn in dit reglement en toch aan de orde komen, dan beslist hierin het bestuur van de vereniging.

9.10. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10. INWERKINGTREDING
Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Vereniging Raad van Bheer op Kynologisch Gebied conform de artikelen 10 HR en VIII.5+6 KR.

11. SANCTIEBEPALINGEN
11.1. Indien een fokker zich niet houdt aan de regels van het VFR of onjuiste gegevens verstrekt aan de vereniging volgt een waarschuwing door het bestuur. Bij herhaling volgt schorsing gedurende drie maanden door het bestuur. Bij een volgende herhaling van het niet-nakomen van de verplichtingen jegens dit VFR van de vereniging volgt opzegging van het lidmaatschap door het bestuur. Een geschorst lid mag gedurende de periode van schorsing niet deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de rasvereniging, met uitzondering van de (Kampioens)clubmatch. Degene die een sanctie opgelegd heeft gekregen in de vorm van een waarschuwing, schorsing of opzegging uit de vereniging kan in beroep gaan bij de geschillencommissie.

11.2 Er wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve overtredingen en overtredingen op het gebied van de gezondheid van het ras. Deze laatste tellen veel zwaarder in de beoordeling.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de CockerSpanielClub op 17 april 2016.

Goedgekeurd door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied d.d. 16 september 2016.

Inwerkingtreding 1 oktober 2016.

De fokker heeft een inspanningsverplichting om goede en gezonde pups te fokken.

De pupkoper heeft de onderzoeksplicht om zich goed te informeren voordat hij/zij een pup koopt. Zo staat dat geformuleerd in het Consumentenrecht.

Op www.engelsecockerpup.nl kunt u relevante informatie en tips vinden waar u op moet letten bij de aanschaf van een Engelse Cockerpup.

In de www.cockerspanieldatabase.info kunt u de vaderhond (dekreu) en de moederhond (fokteef) zelf opzoeken. Type de naam van de hond(en) in de zoekfunctie in. Deze staat in het midden van de homepage onder het kopje ‘animals’.

De database is voor iedereen vrij toegankelijk en wordt gevuld met Engelse Cockers over de hele wereld. In de database staan de uitslagen van de DNA testen vermeld, evenals de uitkomsten van preventieve onderzoeken m.b.t. heupen en ogen.

Als pupkoper hoeft u zich niet in te inschrijven om de database te raadplegen. U kunt zelf controleren of de fokker zich aan de regels van het VFR houdt.

Het VerenigingsFokReglement van de CockerSpanielClub kunt u hier downloaden.