Fokreglement CSC

Hieronder kunt u de inhoud van het verenigingsfokreglement (VFR) lezen en via de link kunt u het VFR downloaden. 
Het nieuwste fokreglement dateert van 12 september 2021 en is per april 2022 in werking getreden.

Alle fokkers die aangesloten zijn bij de CSC zijn verplicht zich te houden aan alle regels die in dit VFR vermeld staan.

 

Verenigingsfokreglement (VFR) - klik hier voor PDF

1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Rasvereniging ’‘De Cocker Spaniel Club’’, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Cocker Spaniel zoals deze zijn verwoord in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op datum 12 september 2021. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging voor de Engelse Cocker Spaniel.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit VFR, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

1.7. Van beide ouderdieren in een combinatie moet een in Nederland of in het buitenland geregistreerde stamboom bekend zijn die voldoet aan de voorwaarden om het nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) te kunnen inschrijven.

2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).

2.2. Herhaalcombinaties
Dezelfde oudercombinatie is maximaal driemaal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen
Een reu mag een onbeperkt aantal nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal van een onbeperkt aantal nesten gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu wil gebruiken, dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. De controle of de dekreu aan de eisen van de fokregels voldoet is een verantwoordelijkheid voor de fokker, deze dient te zorgen voor het overleggen van bewijs. Zie ook 4.3.5.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen) Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.7.1. Ook hiervoor geldt dat aan testen zoals vermeld in dit VFR voldaan moet worden. Indien sperma gebruikt wordt van een overleden reu en deze reu voldoet niet aan alle testen zoals gesteld in dit VFR dan mag alleen een combinatie plaats vinden met een teef die aan alle gezondheidseisen voldoet zoals gesteld in dit VFR en alle DNA-uitslagen clear zijn. Zie ook art 4.3.5

2.8. Kleurkruisingen

2.8.1. Het is verboden te fokken met honden waarvan op de stamboom de toevoeging staat “niet erkende kleur” of “niet erkende haarvariëteit”.

2.8.2. Het is verboden honden te kruisen waarvan bij beide als kleur(variëteit) een variant van merle op de stamboom staat vermeld. Deze kleur voldoet niet aan de rasstandaard.

3. WELZIJNSREGELS (Samenhang met Artikel VIII.1 KR)
3.1. Minimum leeftijd teef
Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

3.2. Maximum leeftijd eerste dekking teef
Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

3.3. Maximum leeftijd teef
Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Maximum aantal nesten
Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Periodiciteit nesten
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

3.6. Keizersnede
Een teef die tweemaal een keizersnede heeft ondergaan is daarna uitgesloten van de fokkerij.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken:
In het kader van de preventie van gezondheidsproblemen en erfelijke afwijkingen dienen met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.3.5 de ouderdieren voorafgaand aan de dekking onderzocht te zijn op:

– Heup Dysplasie HD conform art. 4.1.; test geldig vanaf een leeftijd van 12 maanden.
– Oogafwijkingen conform art. 4.1.; ECVO-test geldig vanaf een leeftijd van 12 maanden. Geldigheidsduur van dit onderzoek is 12 maanden.
– DNA-onderzoek 1 – Familiare Nefropathie (FN). Tenzij een bewijs aanwezig is dat beide ouderdieren vrij zijn (middels DNA-onderzoek).
– DNA-onderzoek 2 – Progressieve Retina Atrofie (PRA) middels een PRCD- test. Tenzij een bewijs aanwezig is dat beide ouderdieren vrij zijn (middels DNA-onderzoek).
– DNA-onderzoek 3 – Adult Onset Neuropathie (AON). Tenzij een bewijs aanwezig is dat beide ouderdieren vrij zijn (middels DNA-onderzoek).
– Voor werkhonden geldt een aanvulling op de DNA-onderzoeken namelijk DNA- onderzoek op Acral Mutilation Syndrome: Engelse Cocker Spaniël (AMS) (acraal verminking syndroom).

4.3. Aandoeningen
Met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:

– Hartafwijking DCM (Dilated cardiomyopathie).
– Epilepsie.
– Congenitale nefropathie (CN).
– Glaucoom, entropion, ectropion. Zie ook 4.3.2.
– HD (Honden met de uitslag A, B of C mogen voor de fok ingezet worden). Zie ook 4.3.3.
– Aangeboren doofheid (één of beiderzijds) Zie ook 4.3.4.
– Hermafroditisme.
– Aangeboren afwijkingen aan de wervelkolom.
– Hazenlip of gespleten gehemelte.
– Knikstaart.

4.3.1 Normen na DNA-testen op erfelijke afwijkingen
Normen inzake erfelijke nierafwijkingen, Familiaire Nefropathie ( FN ) Voor de fokkerij zijn uitsluitend de volgende combinaties toegestaan:

Clear x Clear
Clear x Carrier
Normen inzake de erfelijke aandoening Adult Onset Neuropathy ( AON )
Voor AON zijn de volgende combinaties toegestaan:
Clear x Clear
Clear x Carrier
Clear x Affected
Normen inzake Acral Mutilation Syndrome ( AMS )
Clear x Clear
Clear x Carrier

4.3.2 Normen inzake erfelijke oogafwijkingen
Alle fokdieren dienen te worden getest op erfelijke oogafwijkingen door middel van een ECVO-oogonderzoek. De uitslag van het oogonderzoek wordt schriftelijk of online aan de vereniging meegedeeld. De minimum leeftijd van de hond moet op de dag van het oogonderzoek tenminste twaalf maanden zijn. Met honden die geen geldige uitslag van het ECVO Rapport-oog-onderzoek hebben of honden die als resultaat van een ECVO-oogonderzoek de uitslag: “VOORLOPIG NIET VRIJ” of “NIET VRIJ” voor een (als) erfelijke(e) (beschouwde) oogafwijking hebben gekregen mag niet worden gefokt, behalve in het geval van de toegelaten uitzonderingen in dit artikel. Als art 4.3.5 van toepassing is zijn deze uitzonderingen niet toegestaan.

— Toegelaten uitzonderingen:

Distichiasis
Tenzij op ECVO-formulier onder “Commentaar” vermelding ERNSTIG

PRA ( na uitslag PRCD-PRA DNA-screeningsonderzoek) Voor de fokkerij zijn uitsluitende de volgende combinaties toegestaan:
Clear x Clear
Clear x Carrier
Clear x Affected

— Toegelaten uitzonderingen mits de hond gepaard wordt met een hond vrij van de betreffende aandoening:

MPP ( Membrana Pupillaris persistens, ook genoemd PPM ) Alleen honden met de uitslag MPP-Iris, andere vormen van MPP uitgesloten.

— Toegelaten uitzonderingen mits de hond gepaard wordt met een hond vrij van de betreffende aandoening en er toestemming is verleend volgens de bepalingen van art 9.9

PHTVL/PHPV ( Persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis ) Graad 1

Retina dysplasie
De geringe afwijking Retina dysplasie folds, multifocaal

4.3.3. Normen inzake Heupdysplasie
Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die een uitslag HD-A, HD-B of HD-C hebben met dien verstande dat een hond met de uitslag HD-C alleen gebruikt mag worden in combinatie met een hond met de uitslag HD-A of HD-B.

4.3.4. Normen inzake doofheid
Indien in een nest één of meerdere pups doof geboren worden, dienen beide ouderdieren verplicht te worden getest middels de BAER-test. Alle geteste honden die lijder zijn (enkel- of beiderzijds) dienen uit de fokkerij te worden gehaald.

4.3.5. Gebruik buitenlandse reu
Indien een buitenlandse reu gebruikt wordt, met inachtneming van de bepalingen van artikel 2.6, die niet is getest, dient de teef te voldoen aan de volgende voorwaarden: HD-A, DNA-PRA, DNA-FN, DNA-AON Clear, en bij werkhonden ook vrij van AMS, alsmede voldoen aan de normen inzake erfelijke oogafwijkingen zoals gesteld in 4.3.2. De teef dient in dit geval wat betreft de toegelaten uitzonderingen vrij te zijn van de afwijkingen MPP-Iris, PHTLV/PHPV en Retina-dysplasie.

4.3.6. Herbeoordeling uitslag test
Als de eigenaar zich niet kan verenigen met de uitslag van een verricht onderzoek, dan kan deze conform het door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling en/of heroverweging van een uitslag vragen. Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het betreffende onderzoek, waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd, gelden.

4.4. Diskwalificerende fouten
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt. Behoudens hetgeen in de rasstandaard staat: geen.

5. GEDRAGSREGELS
5.1.1. Karaktereisen
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven, of

5.1.2. Wanneer de rasstandaard geen (actuele) beschrijving van het karakter bevat, zoals redelijkerwijs van dit betreffende ras mag worden verwacht.

5.2. Verplichte gedragstest
Voor de Engelse Cocker Spaniël is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1. Verplichte werkgeschiktheidstest
Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing. Dit met uitzondering van werkhonden, zie artikel 7.3

7. EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie
Een ouderdier moet minimaal tweemaal aan een door de Raad van Beheer en/of FCI of een vergelijkbare internationale organisatie-gereglementeerde expositie hebben deelgenomen en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie hebben behaald onder verschillende keurmeesters.

7.1.1. Deze kwalificaties moeten op een CAC- of CACIB-tentoonstelling of op een Kampioensclubmatch zijn behaald en één van beide kwalificaties dient te zijn behaald na de leeftijd van 12 maanden.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring
Een ouderdier moet na de leeftijd van 12 maanden minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door een rasvereniging voor Engelse Cockerspaniels en daar het fokgeschiktheidscertificaat hebben behaald.

7.2.1. Indien hier niet aan wordt voldaan dan dient voldaan te zijn aan 7.1.

7.3. Voor werkhonden geldt dat er eenmaal een africhtcertificaat, jachtgeschiktheidscertificaat dan wel een veldwedstrijdkwalificatie moet zijn behaald.

In geval van kwalificatie van het exterieur van werkhonden via deelname aan een door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en / of FCI of een vergelijkbare internationale organisatie – gereglementeerde expositie moet minimaal éénmaal de kwalificatie Goed zijn behaald.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten
De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder volgens beleid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

8.2. Aflevering pups
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken, maar bij voorkeur niet eerder dan op de leeftijd van 8 weken Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.2.1. Bij aflevering dienen de pups gezond en gesocialiseerd te zijn.

8.2.2. De pups dienen in goede conditie te verkeren met schone ogen, vacht en oren en vrij van ongedierte te zijn. Het gewicht van de pups bij aflevering is minimaal 2500 gram.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. Elk lid van de vereniging die een nest fokt dient zich aan dit Verenigings- fokreglement te houden en bij verkoop van pups aan de koper bekend te maken dat dit Verenigingsfokreglement van toepassing is.

9.4. Van elke dekking en van elke geboorte die plaats vindt is de betreffende fokker verplicht dit door te geven aan de vereniging. De fokker kan hiervoor gebruik maken van het formulier op de website of door een kopie in te zenden van de dekaangifte en het geboorteformulier van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

9.5. Zodra een hond een gezondheidstest heeft ondergaan dient een kopie naar de fokkerscommissie van de vereniging te worden gezonden. Dit met uitzondering van testuitslagen die door de uitvoerder van de test worden doorgegeven.

9.6. De fokker of particulier kan, bij aflevering van de pups of hond, gebruik maken van een koopcontract dat door de koper en verkoper ondertekend (in tweevoud) moet worden. De koop en verkoop van pups en/of oudere honden is een transactie tussen verkoper en koper en geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard dan ook.

9.7. Fokkers vullen gezamenlijk bij een dekking een dekaangifte van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in. Zie verder onder 9.4.

9.8. Indien er zaken zijn die niet vastgelegd zijn in dit reglement en toch aan de orde komen, dan beslist hierin het bestuur van de vereniging, na advies van de fokkerscommissie.

9.9. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Het bestuur neemt dit besluit na advies van de fokkerscommissie en altijd met toevoeging van een voor fokker en vereniging bindend plan hoe te handelen naar de gevolgen. Het bestuur neemt dit besluit tijdig opdat de fokker maatregelen terzake kan nemen, maar mag daarbij een minimumtermijn van twee weken aanhouden. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10. INWERKINGTREDING
10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

11. SANCTIEBEPALINGEN
11.1. Indien een fokker zich niet houdt aan de regels van het VFR of onjuiste gegevens verstrekt aan de vereniging volgt een waarschuwing door het bestuur. Bij herhaling volgt schorsing gedurende drie maanden door het bestuur. Bij een volgende herhaling van het niet-nakomen van de verplichtingen jegens dit VFR van de vereniging volgt opzegging van het lidmaatschap door het bestuur. Een geschorst lid mag gedurende de periode van de schorsing niet deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de rasvereniging, met uitzondering van de (Kampioens)clubmatch. Degene die een sanctie opgelegd heeft gekregen in de vorm van een waarschuwing, schorsing of opzegging uit de vereniging kan in beroep gaan bij de geschillencommissie.

11.2 Er wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve overtredingen en overtredingen op het gebied van de gezondheid van het ras. Deze laatste tellen veel zwaarder in de beoordeling.

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Cocker Spaniël Club op 12 september 2021. Goedgekeurd door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied d.d. 4 maart 2022.

Ingangsdatum 1 april 2022